Welkom bij Hermans Veren Webshop

Contact / Registreren

Algemene verkoopsvoorwaarden - Hermans Verenfabriek

Geldig vanaf: 1 januari 2022

 

Hermans Verenfabriek BV
Lange Weversstraat 53C, 9280 Lebbeke
België

Ondernemingsnummer: 0415.711.415

RPR Gent – Afdeling Dendermonde

info[@]hermans-veren.com

www.hermans-veren.com

 

1.       Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn als enige van toepassing op alle bestellingen bij Hermans Verenfabriek (zie contactgegevens onderaan) en hebben voorrang op alle andere voorwaarden (ook die van de klant, zelfs indien die voorzien als enige toepasselijk te zijn). Afwijkingen zijn enkel mogelijk met ons schriftelijk akkoord, waarbij de overige bepalingen van toepassing blijven.

2.       Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

3.       Bestellingen zijn pas bindend na bevestiging door Hermans Verenfabriek.

4.       Hermans Verenfabriek hanteert een verzending voor standaardartikelen binnen de 3 werkdagen. In uitzonderlijke gevallen kan deze langer bedragen.

5.       GLS is onze standaard verzenddienst. We behouden het recht om in uitzonderlijke gevallen te wijzigen.

6.       GLS garandeert een levertijd van 1 tot 2 dagen.

7.       De leveringstermijnen zijn indicatief, al nemen wij de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen. Vertragingen kunnen nooit aanleiding geven tot annulering noch tot schadevergoeding.

8.       10% afwijking van de bestelde hoeveelheid is toegelaten, daar dit in veel gevallen niet te vermijden is.

9.       De goederen reizen op gevaar en voor risico van de klant.

10.   Om geldig te zijn, dient een klacht schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend te worden.

11.   Gereedschappen blijven onze eigendom.

12.   Alle facturen zijn betaalbaar te Lebbeke, België, in EURO. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.

13.   Tenzij anders overeengekomen is de wettelijke betalingstermijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum van kracht.

14.   Bij laattijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling van i) nalatigheidsrente berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerder met 2%, met een minimum intrestvoet van 10% op jaarbasis; en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100€

15.   De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.

16.   Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, ook na een redelijke termijn na de verzending van een schriftelijke ingebrekestelling, mogen wij de bestelling annuleren per aangetekend schrijven, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

17.   Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper en zo in de goede uitvoering van diens verbintenissen geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, , behouden wij ons het recht voor om de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper gepaste waarborgen te eisen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

18.   De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs, inclusief belastingen en kosten. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. Bij wederverkoop voor de betaling blijven de betaalde voorschotten verworven ter vergoeding van onze mogelijke verliezen.

19.   Indien de koper de aan ons toebehorende goederen, zelf verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

20.   Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van deze verkoopsvoorwaarden.

21.   Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de verplichte wettelijke garanties en tot de directe schade uit opzettelijke of zware fouten, met uitsluiting van elke andere vordering (o.a. indirecte of immateriële schade) en van fouten veroorzaakt door overmacht, zijnde omstandigheden buiten onze wil die de uitvoering van onze verplichtingen verhinderen of onredelijk bezwaren.

22.   Klachten inzake vermeende gebreken worden niet aanvaard bij producten die:

-           werden hersteld en/of bewerkt door de klant of door derden; en/of

-          aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld

23.   Klachten omwille van  zichtbare gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen een week na levering schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de betrokken producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Klachten die niet voldoen aan deze voorwaarden, worden niet aanvaard.

24.   Indien de klacht correct werd gemeld en terecht blijkt, worden de betrokken producten hersteld, vervangen, of terugbetaald, desgevallend nadat de defecte producten ons werden terugbezorgd (op ons verzoek en op kosten van de klant). De teruggestuurde producten worden onze eigendom.

25.   In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

26.   Deze verkoopsvoorwaarden en meer algemeen elke overeenkomst of rechtsverhouding met Hermans Verenfabriek zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

 

Wachtwoord vergeten

Vul hieronder uw e-mailadres in. Indien uw e-mailadres reeds werd geregistreerd ontvangt u via mail binnen de 5 minuten een unieke resetlink om uw wachtwoord te wijzigen.
Indien dit e-mailadres beschikt is gekoppeld aan een account werd er een e-mail verzonden.